MŠ Na Děkance

MŠ Na Děkance je samostatné školské zařízení zřizované MČ Praha 2, které sídlí v oddělené části budovy ZŠ Botičská. Vzdělávací nabídka MŠ Na Děkance je zaměřena na sportovně ekologický program a výchovu ke zdravému životnímu stylu. MŠ Na Děkance provozuje celkem 9 tříd včetně speciální třídy a mikrotřídy. Ředitelkou školky je pí Monika Biemannová. Pro další inormace lze navštívit webové stránky MŠ.

Sdílení jedné budovy je vhodným startovním polem pro spolupráci mezi ZŠ Botičská a MŠ Na Děkance. Spolupráce probíhá zejména na úrovni pravidelného kontaktu mezi ředitelkami obou zařízení, během něhož sdílejí důležité informace a vzájemně si vypomáhají. ZŠ např. poskytuje prostory svých tělocvičen pro sportovní a pohybové hry, které jsou součástí nabídky rozšířených činností pro děti navštěvující MŠ.

Další spolupráce probíhá mezi vyučujícími I. stupně ZŠ a předškolními třídami MŠ, kdy ZŠ organizuje návštěvy pro předškoláky v rozsahu 2 vyučovacích hodin, kdy se jim za účasti kmenových učitelek z MŠ věnuje vyučující I. stupně ZŠ, v ideálním případě budoucí třídní učitelka I. třídy. Během těchto návštěv si předškoláci "hrají na školu" a zahajují tak postupnou adaptaci na školní prostředí.

MŠ poskytuje vedení ZŠ prostor k prezentaci školy na třídních schůzkách ve školce. Rodiče předškoláků jsou tak seznámeni s charakteristikou, zaměřením, školním vzdělávacím programem a profilovými činnostmi ZŠ Botičská a mají možnost se vedení školy na cokoliv zeptat. ZŠ Botičská tímto způsobem šíří své dobré jméno a pomáhá rodičům předškolních dětí zorientovat se v síti nejbližších základních škol.

Na výše uvedené návštěvy předškoláků a prezentaci školy na třídních schůzkách v MŠ navazuje několikatýdenní adaptační program Klokánek jde do školy.

Neformální spolupráce ZŠ Botičská a MŠ Na Děkance probíhá prostřednictvím volnočasových akcí organizovaných Centrem volného času Botič. Předškolní i mladší děti z MŠ jsou na vybrané akce zvány jako hosté i aktivní účastníci. 

Sdílet