Poradenské centrum

Telefon: 224 918 843
E-mail:info@zsboticska.cz

Poslání školního poradenského centra
Hlavní náplní školního poradenského centra je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků s ohledem na jejich individuální možnosti – řešení příčin slabého prospěchu, pomoc při řešení osobních a rodinných vztahových problémů. Školní poradenské centrum se také zaměřuje na volbu další vzdělávací cesty žáků, nabízí kariérní poradenství a asistenci při volbě škol. Nedílnou součástí jsou i preventivní programy a práce se třídami a skupinami. Školní poradenské centrum nenabízí své služby jen žákům, nabízí je i rodičům a všem pedagogům. 

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně na žádost žáků, jejich zákonných zástupců a pedagogů. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žákova zákonného zástupce. Souhlasu není potřeba v případech, kdy je ohroženo duševní nebo tělesné zdraví žáka.

Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se poradenští pracovníci dozvědí v souvislosti s výkonem poradenské činnosti, jsou důvěrná, ochraňovaná a je s nimi nakládáno v souladu se Zákonem 101/2000Sb.o ochraně osobních údajů.
 
Poradenské služby zajišťuje
Školní psycholog
Speciální pedagog
Výchovný poradce
Metodik prevence

Činnost pracoviště probíhá v těsné spolupráci s vedením školy, jednotlivými vyučujícími, pedagogickým asistentem a zákonnými zástupci žáků. Všichni členové týmu úzce spolupracují a jejich činnosti se prolínají.
 

Asistent pedagoga
zprostředkovává výchovnou a vzdělávací činnost dětem se speciálními poruchami učení nebo sociálně znevýhodněným žákům
po konzultaci  s učitelem pracuje s dítětem na individuálním vzdělávacím plánu
celá jeho činnost se odehrává na základě pokynů speciálního pedagoga a příslušného učitele
 

V případě potřeby komplexního diagnosticko psychologického vyšetření prosím kontaktujte:
Pedagogicko - psychologickou poradnu
Francouzská 56, Praha 10, 101 00
Objednání k paní psycholožce Renatě Míkové, která má v kompetenci naši školu, vyřizují sociální pracovnice na telefonních číslech 224 228 403 nebo 603 286 975.

Sdílet