Klub rodičů

Oblast spolupráce s rodiči, resp. zákonnými zástupci našich žáků je pro správné fungování školy ke spokojenosti všech jejích subjektů (tj. kromě žáků a jejich rodičů též vedení školy, pedagogických zaměstnanců a zřizovatele) a též pro budování zdravého, pozitivního a bezpečného školního klimatu klíčová.

Vnímáme rodiče svých žáků nejen jako občany, ale též jako klienty a zejména partnery, s nimiž sdílíme vliv a zodpovědnost za zdravý osobnostní a sociální rozvoj dětí. Vedle rodinného prostředí se jedná právě o prostředí školy a školní třídy, které má rozhodující vliv na průběh procesu socializace, a tak se spolupráce mezi rodiči a školou stává nezbytnou. Spolupůsobení rodiny a školy na psychosociální vývoj dětí vyžaduje, aby oba tyto působící subjekty uvedly v co nejvyšší možný soulad své zájmy a perspektivy týkající se dětí.

Předpokladem pro spolupráci rodičů se školou je informovanost rodičů o chování a prospěchu žáků, školních požadavcích v různých vyučovacích předmětech, školním i mimoškolním dění a "třídním životě". Prostředníkem, jehož povinností je tuto informovanost zajistit, je třídní učitel. Mezi jeho základní kompetence patří též identifikace problémů a poskytnutí rady a podpory při jeho řešení. V případě výskytu problematických a krizových situací nabývá spolupráce a vhodná komunikace rodičů a školy na své důležitosti a nezbytnosti. Informovanost by měla být vzájemná, a proto předpokládáme, že rodiče budou školu informovat o všech důležitých skutečnostech týkajících se tělesného a duševního stavu dítěte.

Důležitým předpokladem pro dobrou komunikaci školy a rodičů našich žáků je vzájemný respekt a tolerance. Usilujeme o nastavení pravidel komunikace tak, aby jim rodiče rozuměli a přijímali je. Třídní učitelé, vedení školy i ostatní její zaměstnanci jsou rodičům v případě potřeby k dispozici a jsou otevření telefonické, e-mailové a zejména osobní komunikaci.

spolupráce školy s rodiči, resp. zákonnými zástupci:

Třídní schůzky

Třídní schůzky se konají celkem čtyřikrát ve školním roce a jejich hlavním cílem je informovat rodiče o prospěchu a chování žáků vždy před koncem čtvrtletí. Konkrétní termíny platné pro aktuální školní rok naleznete zde. Třídní schůzky se konají v kmenových učebnách a probíhají frontálně pod vedením třídních učitelů. O konání třídních schůzek se rodiče dozví prostřednictvím zápisu v žákovské knížce nebo na webových stránkách školy. Účast rodičů na třídních schůzkách se doporučuje, neúčast by měla být nahlášena třídním učitelům. Rodičům jsou na třídních schůzkách sdělovány důležité informace o školním i mimoškolním dění. Rodiče také mají na třídních schůzkách prostor k dotazům, námětům a připomínkám. O dění na třídní schůzce je pořízen zápis, s nímž se posléze seznamuje vedení školy a získává tak přehled o fungování třídy. Po ukončení oficiální části třídních schůzek jsou rodičům k dispozici i ostatní učitelé.

Konzultační hodiny s učiteli

Všichni vyučující mají vypsány dva termíny konzultačních hodin, které mohou žáci i jejich rodiče využít. První termín je všem vyučujícím společný, jedná se o středeční odpoledne mezi 14. a 16. hodinou, kdy jsou všichni vyučující na pracovišti. Druhý termín je individuální a lze jej nalézt na webových stránkách školy v sekci Zaměstnanci či kliknutím zde. V případě potřeby se lze s vyučujícím setkat i mimo uvedené termíny, a to po e-mailové nebo telefonické dohodě.

Klub rodičů

Klub rodičů fungující při ZŠ Botičská je sdružením rodičů žáků školy, kteří projevují aktivní zájem o dění ve škole. Funkčním orgánem Klubu rodičů složeným z rodičů žáků školy vždy po jednom zástupci z každé třídy ve škole je Rada rodičů. Rada rodičů se pravidelně setkává s vedením školy a diskutuje dění ve škole i v jednotlivých třídách. Zástupci zde mohou vznášet připomínky, vyvolávat debaty, dotazovat se na nejasnosti, poskytovat náměty a žádat vysvětlení. Členové Rady fungují jako mluvčí skupiny rodičů konkrétní třídy, jejich diskuzní příspěvky by tak měly odpovídat "třídní náladě" a reprezentovat širší mínění v rámci třídy. Rodiče-nečlenové tak mohou vznášet podněty k členům Rady, kteří by následně s hlavními stanovisky měli seznámit ostatní rodiče ve třídě. Rada rodičů je platforma, kde rodiče prosazují své spolurozhodování a spoluzodpovědnost za chod školy, přičemž vedení školy usiluje o to, aby názory Rady rodičů byly v dalším směřování školy reflektovány.

Účast na akcích školy

Na neformální úrovni rodiče spolupracují, resp. mohou spolupracovat se školou prostřednictvím pasivní nebo aktivní účasti na akcích školy. Centrum volného času Botič fungující při naší škole organizuje odpolední volnočasové aktivity pro děti, při nichž je účast rodičů vítána, někdy přímo nutná, např. při soutěžení v rodinných týmech. Cílem těchto akcí je neformální setkání, které dává prostor k vzájemnému poznávání. Při některých akcích tvoří rodiče zároveň publikum, které ocení připravená dětská vystoupení.

Vedle neformálních akcí připravujeme také formální setkávání pro rodiče, jejichž témata budou přizpůsobována aktuálním zájmům a potřebám a budou vycházet z požadavků rodičů. Premiérou v tomto ohledu je beseda pro rodiče o bezpečném užívání facebookových profilů jejich dětmi konaná v lednu 2014. Pokud akce tohoto charakteru budou mít ohlas a bude o ně mezi rodiči zájem, připravíme další semináře.

Sponzoring

Pro rodiče se zájmem existuje též řada příležitostí, jak školu, resp. třídu a její akce finančně či materiálně podpořit. Jedná se např. o zakoupení sladkostí na školu v přírodě, darování drobných věcných odměn do soutěží a tombol, finanční podporu nákupu materiálu na výrobky na vánoční jarmark, poskytnutí kancelářského papíru a jiných potřeb, příspěvek třídě na konání konkrétní mimoškolní akce aj.

Všem rodičům, kteří školu a jednotlivé třídy tímto způsobem podpořili nebo podporují, patří velké poděkování.

ZŠ Botičská je otevřená též možnosti sponzoringu, tedy poskytnutí finanční částky, kterou škola využije dle svých potřeb a zájmů. Tatínek Jiřího Sebastiana Žáka takto škole daroval 10 000,- Kč, z nichž byly zakoupeny nové sportovní dresy pro příležitost reprezentace školy na sportovních soutěžích a turnajích. Klub rodičů věnoval škole stolní fotbal, který využívají žáci pátého ročniku. Děkujeme!

Sdílet