Náplň a plán práce výchovného poradce

Září

 • informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2018/2019 (jedna vyučovací hodina) a aktualizace těchto informací na webu školy
 • předání příručky Atlas školství a vysvětlení zásad práce s ní včetně stejnojmenného webového portálu (jedna vyučovací hodina)

Říjen

 • zprostředkování nabídky psychologického vyšetření k volbě povolání v Pedagogicko-psychologické poradně, tzv. Proti testování
 • informace o možnostech přípravy na přijímací zkoušky mimo aktivity ZŠ (externí organizace)

Listopad

 • návštěva veletrhu středních škol Schola Pragensis (tři vyučovací hodiny)
 • dotazníkové šetření k volbě povolání (dvě vyučovací hodiny) s cílem uskutečnit následné individuální konzultace

Prosinec

 • dny otevřených dveří jako zdroj informací o SŠ: tipy otázek, rady k návštěvě školy (jedna vyučovací hodina)
 • webové stránky škol jako zdroj informací o SŠ: orientace na stránkách, sekce Uchazeči/Přijímací řízení (jedna vyučovací hodina)

Leden

 • rozbor podmínek přijímacího řízení (jedna vyučovací hodina)
 • předání informací rodičům žáků deváté třídy na třídních schůzkách: přihláška ke studiu a její náležitosti
 • konzultace s třídní učitelkou deváté třídy ohledně agendy přihlášek ke studiu na SŠ
 • individuální konzultace k dotazníkovému šetření provedenému v říjnu

Únor

 • nácvik vyplňování přihlášky ke studiu na SŠ (dvě vyučovací hodiny)
 • asistence třídní učitelce při vyplňování přehledu prospěchu na přihláškách

Březen

 • individuální konzultace k přípravě na přijímací zkoušky (v případě potřeby a zájmu)

Duben

 • agenda ohledně zápisových lístků: návod k vyplnění (jedna vyučovací hodina) a distribuce oproti podpisu rodičů na třídních schůzkách

Květen

 • co můžeme udělat pro naši školu - co po sobě ve škole zanecháme jako otisk plnění své povinné školní docházky

Červen

 • zpracování přehledu úspěšnosti u přijímacího řízení a seznamu škol, kam byli žáci přijati a kam nastoupí ke studiu - do výroční zprávy za školní rok 2017/2018

Průběžně

 • nabídka individuálních či skupinových konzultaci k volbě SŠ pro žáky i rodiče
 • distribuce informačních materiálů zasílaných středními školami
 • zajišťování prezentací studentů a učitelů SŠ během výuky
 • komunikace s SŠ, poradnou a dalšími subjekty, zodpovídání dotazů
 • nabídka asistence při vyplňování přihlášek, zápisových lístku a dalších dokumentů

Obsah poradenských služeb je zaměřen na:

 • Vytváření vhodných podmínek pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj žáků, pro rozvoj jejich osobnosti.
 • Naplňování vzdělávacích potřeb a rozvíjení schopností, dovedností a zájmů v průběhu vzdělávání.
 • Řešení výukových a výchovných obtíží a dalších problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.
 • Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů integrace žáků.
 • Vhodné volby vzdělávací cesty a profesního uplatnění.
 • Vytváření vhodných podmínek, forem a způsobů práce pro žáky, kteří jsou příslušníky národnostních menšin nebo etnických skupin.
 • VP zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve spolupráci s metodikem prevence, speciálními pedagogy, školním psychologem, dále spolupracuje s třídními učiteli, dalšimi pracovníky školy a pedagogicko -.psychologickou poradnou.

Výchovný poradce v rámci kariérního poradenství:

 • Poskytuje individuální konzultace pro žáky a rodiče.
 • Informuje o studijních možnostech, tj. nástěnka Školní poradenské pracoviště - 1. patro mezi sborovnou a ředitelnou, školní webové stránky, osobní konzultace.
 • Informuje rodiče žáků o náležitostech přijímacího řízení na lednových třídních schůzkách.
 • Vede dokumentaci spojenou s volbou povolání.
 • Zajišťuje exkurze pro volbu povolání ve spolupráci s třídním učitelem.
 • Spoluprácuje s učiteli na tvorbě tématických plánů pro předměty se zaměřením na volbu povolání.
Sdílet