• Žáci respektují pokyny přítomného pedagoga.
  • V budově školního klubu udržují žáci klid a pořádek.
  • Během programu ve školním klubu dodržují žáci pravidla slušného chování.
  • Žák informuje pedagoga o odchodu z programu školního klubu.
  • Žáci nesmí poškozovat majetek školního klubu.
  • Bez dovolení se žáci nedotýkají žádného elektrického ani audiovizuálního zařízení (zásuvek, počítače, atd.)
  • Každý úraz, poranění nebo nevolnost hlásí ihned přítomnému pedagogovi.
  • Pomůcky (společenské hry, míče, časopisy atd.) si žáci vypůjčí se svolením pedagoga a poté je vrátí na místo k tomu určené.
  • Žákům není dovoleno v prostorách CVČ a během programu ŠK nosit, držet, distribuovat nebo užívat návykové látky (cigarety, drogy, alkohol).
  • Jakékoliv škody způsobené úmyslně nebo vlastní nepozorností je žák povinen nahradit.
  • Při závažném nebo opakovaném porušení řádu může být žák z klubu vyloučen.

 

 

V Praze dne 1. 9. 2016

 

 

Mgr. Lenka Bourová                                                   Věra Macalová
ředitelka školy                                                          pedagog volného času